ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

CLICKFORWORK

HATÁLYOS: 2017. NOVEMBER 1. NAPJÁTÓL


C4W Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „C4W”, 2011 Budakalász, Szalonka utca 10.; cégjegyzékszám: Cg.13-09-189010; adószám: 26118994-2-13), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát. Emellett kötelezettséget vállal arra, hogy az általa üzemeltetett platformmal összefüggő minden adatkezelési tevékenysége megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”); az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elker tv.”) illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben („Grt.”) meghatározott elvárásoknak.

A C4W az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

1. ADATKEZELÉS CÉLJA

C4W kereskedelmi név alatt, a http://www.clickforwork.hu címen online portált („C4W Platform”) tart fenn és azon személyes adatokat kezel azzal a céllal, hogy 

• a Platformon keresztül annak Hirdetői Adatbázisába regisztrált felhasználói („Hirdetők”) részére tartós közvetítői szolgáltatást nyújtson, amelynek célja, hogy a regisztrált Hirdetők az oldalon a C4W ÁSZF-ében meghatározott Feladatok elvégzésére vonatkozóan ajánlattételi felhívásokat tehessenek közzé, azokra ajánlatokat fogadhassanak, illetve szerződéseket köthessenek és az ezekhez szükséges adataikat megadhassák, illetve az esetleges későbbi megrendeléseikhez vagy regisztrációjukhoz az e célra létrehozott adatbázisba („Hirdetői Adatbázis”) a szolgáltatások bármelyikének igénybevételének kötelezettsége nélkül regisztrálhassanak. Továbbá amennyiben bármilyen kérdésük a Platformmal kapcsolatban felmerül, közvetlenül kapcsolatot teremthessenek az Adatkezelővel, („Hirdetői Ügyfélkapcsolat”) és

• a Platformon keresztül annak Diák Adatbázisába regisztrált felhasználói („Diákok”) részére tartós közvetítői szolgáltatást nyújtson, amelynek célja, hogy a Diákok a Hirdetők által a Platformon meghirdetett Feladatokra jelentkezhessenek, azokat a Hirdetőkkel egyeztethessék és a Hirdetőkkel megbízási szerződéseket köthessenek, az ehhez szükséges adataikat megadhassák, illetve az esetleges későbbi szolgáltatás nyújtáshoz vagy regisztrációjukhoz az e célra létrehozott adatbázisba („Diák Adatbázis”) a szolgáltatások bármelyikének nyújtásának kötelezettsége nélkül regisztrálhassanak, továbbá amennyiben bármilyen kérdésük a Platformmal kapcsolatban felmerül, közvetlenül kapcsolatot teremthessenek az Adatkezelővel, („Diák Ügyfélkapcsolat”) továbbá

• a Platformra kiírt Feladatokról, újdonságokról, esetleges kedvezményekről, akciókról, valamint a Platform új funkcióiról és egyéb releváns információkról a Platform látogatói részére információkat nyújtson és ennek érdekében lehetővé tegye, hogy az e célra létrehozott adatbázisba („Hírlevél Adatbázis”) a látogatók feliratkozhassanak, melyet követően a C4W a Hírlevél Adatbázisba feliratkozott látogatók („Feliratkozók”) számára reklámot tartalmazó hírlevelet kézbesítsen elektronikus formában („Hírlevél”).

Adatkezelési tájékoztatónkban a Platformot bármilyen eszközről és formában megnyitó, azt lehívó személyek együttesen, mint „Látogatók”, míg a Hirdetők, a Diákok és a Feliratkozók a továbbiakban együttesen, mint „Felhasználók”, míg az e célokból létrehozott különböző Hirdetői és Diák Adatbázisok együttesen, mint „Felhasználói Adatbázisok” kerülnek nevesítésre.

A 16. életévét be nem töltött, illetve korlátozottan cselekvőképes Felhasználók regisztrációjához és jelentkezésük elfogadásához a törvényes képviselőjük, illetve gondnokuk beleegyezése, illetve hozzájárulása szükséges. A 16. életévet be nem töltött, illetve korlátozottan cselekvőképes Felhasználók adatainak helyesbítését, törlését, zárolását törvényes képviselője kérésére az Adatkezelő haladéktalanul törli.

A Felhasználói Adatbázisokban nyilvántartott adatokat a C4W kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, és azokat harmadik személy számára nem továbbítja, illetve nem teszi hozzáférhetővé, kivéve azt az esetet, ha az ilyen hozzáférhetővé tételt az adatvédelmi tájékoztató külön nevesíti, illetve az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

A Felhasználók a Platform használatával, illetve az azon történő regisztrációval kifejezetten elfogadják a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és ezúton, valamint a Platformon tett további magatartásaik (így például regisztrációjuk, feliratkozásuk, feladatkiírásuk vagy jelentkezésük) által önkéntesen hozzájárulásukat adják személyes adataik jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez és feldolgozásához. 

2. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Felhasználók által a Platform útján elérhető Felhasználói Adatbázisokba megadott adatok, továbbá a Platform Látogatóira vonatkozó adatok kezelésének jogalapja az érintett Felhasználók és Látogatók önkéntes hozzájárulása. 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.  

3. NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Adatkezelésünket a NAIH adatkezelési célonként az alábbi nyilvántartási számokon, 2017. napján kelt végzésével nyilvántartásba vette:


Hírlevél – NAIH - 133603/2017 


Az Diák és Hirdetői Ügyfélkapcsolat szerinti adatkezelések az Info. tv. 65. § (3) bek. a) pontja alapján nem bejelentés kötelesek.

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk kiterjed minden, az adatkezelési célok megvalósítása érdekében megadott adatára, továbbá kiterjedhet minden nyilvános forrásból beszerezhető adatra, valamint az oldal használata során átadott bármely egyéb adatra.

4. FELHASZNÁLÓI ADATBÁZISOK

A Platform útján elérhető Felhasználói Adatbázisokba csak külön regisztrációt követően lehet jelentkezni, a sikeres regisztrációt követően a C4W a Felhasználók alábbi adatait kezeli.

A Felhasználóra vonatkozóan kötelezően megadandó adatok: 

- név,

- e-mail cím,

- telefonszám,

- Felhasználó típusa (Diák / Hirdető).


A Felhasználó által megadható további adatok (opcionális adatok):

- rövid bemutatkozás,

- profilkép.

Egyéb, a Platform használatával kapcsolatos, automatikusan kezelt adatok:

- a Platformon történő regisztráció, bármely feladatkiírás, jelentkezés és azokhoz kapcsolódó egyéb magatartás, valamint a Platformon történő bejelentkezések dátuma, illetve időpontja.

4.1 HIRDETŐI ADATBÁZIS

Regisztrációját követően a Hirdető felhasználói profiljának kialakítása során az alábbi adatokat adhatja meg (opcionális adatok):

- számlázási cím,

- Feladat alapértelmezett címe,

- adóazonosító jel.

A Hirdetők a Feladatok kiírása során az alábbi adatok megadására kötelesek:

- igényelt Feladat típusa (Házi munka / Kerti munka / Vegyes),

- a Feladat elvégzéséért fizetendő óradíj mértéke,

- a Feladat rövid megnevezése,

- a Feladat részletes leírása, bemutatása,

- a Feladat elvégzésének pontos helye (ország, város, irányítószám, utca, házszám, egyéb),

- a Feladat elvégzésének lehetséges időszaka vagy dátuma,

- a Feladat elvégzéséhez előreláthatóan szükséges idő.

A Feladatok vonatkozásában a Feladatot kiíró Hirdető, valamint a Feladatra jelentkező Diákok hozzáférnek a Feladat Üzenőfalához, amelyen tovább egyeztethetik a tevékenység részleteit. E körben a C4W kezeli a Hirdető által az Üzenőfal használata során megosztott bármely további személyes adatokat.

A Feladatszerződés létrehozatalával a C4W kezeli a Hirdetőnek a Feladatszerződésben foglalt személyes adatait, így a fent meghatározottakon túl

- a Feladatszerződés létrejöttének időpontját,

- a szerződésben részes Diák személyét.

A Feladatszerződés teljesítést követően a Hirdető visszajelzést adhat, kifogásokat tehet, illetve véleményt küldhet a Feladat elvégzésével kapcsolatosan. E körben a C4W a Hirdető által rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli: 

- a Feladat elvégzéséről szóló visszajelzés tartalma és időpontja,

- a Feladat elvégzésével kapcsolatos kifogás tartalma és időpontja,

- a Hirdető által a Diákról írt, valamint a Diák részéről a Hirdetőről érkezett értékelés tartalma és számszerű értékelés (1-től 5-ig terjedő skálán), illetve az értékelés időpontja. 

Ezen adatok kezelése a Hirdetők önkéntes hozzájárulásán alapul az Info tv. 5. § (1) bek. a) pontjának megfelelően.

4.2 DIÁK ADATBÁZIS

A Diákok regisztrációjuk során a Felhasználói adatokon túl a további adatok megadására kötelesek:

- preferált feladatok típusa (Házi munka / Kerti munka / Vegyes).

A Diákok regisztrációjukat követően kötelesek hitelesíteni felhasználói profiljukat diákigazolványuk képének feltöltésével, illetve opcionálisan egyes közösségi média szolgáltatónál elérhető fiókjának elérhetőségének megadása útján.

A hitelesítés során diákigazolványának feltöltésével a Diák diákigazolványon szereplő személyes adatai a C4W kezelésébe kerülnek, azokat azonban csupán az igazolvány formai hitelességének ellenőrzése erejéig, valamint a Diák regisztrációja során megadott adatainak ellenőrzése céljából használja fel.

A hitelesítés során a Diák saját döntése alapján megadott adatok (opcionális adatok):

- a Diák www.facebook.com oldalon lévő („Facebook”) elérhetősége,

- a Diák www.linkedin.com oldalon lévő („LinkedIn”) elérhetősége,

- a Diák által feltöltött ajánlólevélben szereplő bármely személyes adat.

A regisztrációt és a sikeres hitelesítést követően a Diák jogosult bármely Feladatra jelentkezni. A jelentkezéssel kapcsolatban a C4W a Diákra vonatkozóan az alábbi adatokat kezeli:

- kiválasztott Feladat adatai,

- Feladatra való jelentkezés időpontja es dátuma.

A Feladatok vonatkozásában a Feladatot kiíró Hirdető, valamint a Feladatra jelentkező Diákok hozzáférnek a Feladat Üzenőfalához, amelyen tovább egyeztethetik a tevékenység részleteit. E körben a C4W kezeli a Diákok által az Üzenőfal használata során megosztott bármely további személyes adatokat.

A Feladatszerződés létrehozatalával a C4W kezeli a Diáknak a Feladatszerződésben foglalt személyes adatait, így a fent meghatározottakon túl

- a Feladatszerződés létrejöttének időpontját,

- a szerződésben részes Hirdető személyét, valamint

- adóazonosító jelét.

A Feladatszerződés teljesítését követően a Diák visszajelzést küld, illetve véleményt küldhet a Feladat elvégzésével kapcsolatosan. E körben a C4W a Diák által rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli: 

- a Feladat elvégzéséről szóló visszajelzés tartalma és időpontja,

- a Diák által a Hirdetőről írt, valamint a Hirdetőtől a Diákra vonatkozóan érkezett értékelés tartalma és számszerű értékelés (1-től 5-ig terjedő skálán) és időpontja. 

Ezen adatok kezelése a Hirdetők önkéntes hozzájárulásán alapul az Info tv. 5. § (1) bek. a) pontjának megfelelően.

5. HÍRLEVÉL ADATBÁZIS

A Platform útján elérhető Hírlevél Adatbázisba a felhasználói regisztráció során megadott külön hozzájárulás útján, valamint bármely egyéb, hírlevél feliratkozásra irányuló űrlapon keresztül lehet feliratkozni. A Hírlevél Adatbázisba történő feliratkozásnak a felhasználói regisztráció nem előfeltétele. A sikeres feliratkozást követően a C4W a Feliratkozók alábbi adatait kezeli.

A Feliratkozóra vonatkozóan kötelezően megadandó adatok: 

- név,

- e-mail cím.

Egyéb, a Hírlevél feliratkozással kapcsolatos, automatikusan kezelt adatok:

- a feliratkozás dátuma, illetve időpontja,

- küldött hírlevél tartalma, dátuma, illetve időpontja.

Ezen adatok kezelése a Feliratkozók önkéntes hozzájárulásán alapul a Grt. 6.§ (1) bekezdésének és az Info tv. 5. § (1) bek. a) pontjának megfelelően. 

6. A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK TOVÁBBÍTÁSA ÉS NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

A C4W az Info tv. 3. § 10. pontjának értelmében az adatkezelése során a Felhasználók által regisztrációjuk, feliratkozásuk vagy a Platform egyéb használata során, illetve azt követően a Platformra feltöltött egyes jelen pontban specifikált adatait a Platform többi Felhasználója, illetve Látogatója számára továbbítja, illetve nyilvánosságra hozza.

A részükre továbbított személyes adatokat a Felhasználók mindenkor kötelesek bizalmasan kezelni, azt harmadik fél részére nem jogosultak átadni, azokat kizárólag a Feladatszerződések létrehozatala és a Feladatok elvégzése, mint adatkezelési célok érdekében jogosultak kezelni és az adatkezelés céljának megvalósulásával együtt haladéktalanul törölni kötelesek azokat.

A továbbiakban a Platformon minden Felhasználó által hozzáférhető adatokat, mint nyilvánosságra hozott adat, míg a kizárólag a Feladatszerződésben részes másik fél számára hozzáférhetővé tett adatokat, mint továbbított adat nevezzük.

6.1 Felhasználói adatok

A Felhasználó nyilvánosságra hozott adatai a profiloldalán szereplő minden adat, így:

- felhasználói név,

- bemutatkozó üzenet,

- profilkép,

- Felhasználó értékelései más Felhasználók által,

- a Felhasználó által elvégzett, illetve kiírt Feladatok nyilvános adatai.

6.2 Hirdetői adatok

A Hirdető nyilvánosságra hozott adata továbbá a publikus Üzenőfalon közzétett minden hozzászólásának teljes tartalma.

A Hirdető továbbított adatai a Diák részére:

- a Feladat kiírását követően a privát Üzenőfalon továbbított üzenet teljes tartalma és időpontja,

- a megrendelést követően a kiválasztott Diák számára továbbított Hirdetői telefonszám és a feladatellátás pontos helye.

6.3 Diák adatok

A Diák nyilvánosságra hozott adatai a profiloldalán található minden további adat, így

- preferált feladatok típusa (Házi munka / Kerti munka / Vegyes),

- a Diák www.facebook.com oldalon lévő („Facebook”) elérhetősége,

- a Diák www.linkedin.com oldalon lévő („LinkedIn”) elérhetősége,

- a Diák által feltöltött ajánlólevélben szereplő bármely személyes adat.

A Diák nyilvánosságra hozott adata továbbá a publikus Üzenőfalon közzétett minden hozzászólásának teljes tartalma.

A Diák továbbított adatai a Hirdető részére:

- a Feladatra történő jelentkezést követően a privát Üzenőfalon továbbított üzenetek teljes tartalma és időpontja,

- a Hirdető általi megrendelést követően a Diák telefonszáma.

7. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A C4W a Felhasználók által regisztrációjuk, feliratkozásuk vagy a Platform egyéb használata során, illetve azt követően a Platformra feltöltött adatokat az adatkezelés céljának fennállásának időtartama alatt kezeli azzal, hogy a Felhasználók bármelyikének adatait az C4W automatikusan törli, ha a Felhasználók bármelyike azt a jelen adatvédelmi tájékoztatónak a Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, illetve a jogorvoslati lehetőségeiről szóló részben foglaltaknak megfelelően, vagy bármely egyéb úton kérelmezi. 

A Felhasználók által meg nem erősített vagy a kitöltés során megszakított regisztrációs kérelmekkel összefüggésben rögzített adatok legkésőbb tizenöt (15) nap elteltével kerülnek törlésre.

A Diákok regisztrációjukat követően kötelesek hitelesíteni felhasználói profiljukat diákigazolványuk képének feltöltésével. A Diákok diákigazolványának képét a C4W azok ellenőrzését követően, beérkezésüktől számított nyolc (8) munkanapon belül törli. 

A meghiúsult feladatkiírásokkal kapcsolatos adatokat a Platform három (3) hónap elteltével törli. A sikeres feladatkiírásokkal kapcsolatos adatokat - a létrejött szerződés bizonyítása céljából – a C4W nyolc (8) évig kezeli.

A C4W által kiállított számlák és az ahhoz kapcsolódó számlázási adatok kezelése és megőrzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján nyolc (8) évig kötelező.

8. ADATKEZELÉS HELYE ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULTAK

A személyes adatokat az Adatkezelő minden esetben bizalmasan, a technika mindenkori állása szerinti elérhető leghatékonyabb módon kezeli és tárolja. Adatok megismerésére, kezelésére, feldolgozására a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakon kívül kizárólag a C4W képviselői és annak mindenkori munkavállalói jogosultak.

A Platform szervereit a ViciQloud UG (haftungsbeschränkt) üzemelteti. A szerverek helye: 69190 Walldorf – Németország, Robert-Bosch-Strasse 49.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatainak kezelése elektronikus formában, online adatbázisokban is történik. Az adatbázisok technikai hátterét a C4W a következő szolgáltatókkal, mint adatfeldolgozókkal együttműködve biztosítja:

- a ViciQloud UG (haftungsbeschränkt) (adatkezelési tájékoztató: https://vq-labs.com/privacy/), mint szerver-szolgáltató;

- a The Rocket Science Group, LLC (adatkezelési tájékoztató: http://mailchimp.com/legal/privacy/), mint hírlevél-küldő rendszer szolgáltatója;

- a Google Inc. (adatkezelési tájékoztató: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/), mint a Google Analyitics termékelemző rendszer szolgáltatója;

- a Facebook Inc. (adatkezelési tájékoztató: https://www.Facebook.com/privacy/explanation#), mint a Facebook Custom Audiences reklám platform szolgáltatója; valamint

- a Barion Payment Zrt. (adatkezelési tájékoztató: https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/), mint a Barion elektronikus fizetéseket lefolytató rendszer szolgáltatója.

9. LÁTÓGATÓI ADATOK, A „COOKIE-K” ALKALMAZÁSA

A Platform látogatása során a weboldal a Látogató informatikai eszközén kis adatcsomagokat, ún. „sütiket” (angol nevükön: „cookie-kat”) helyez el, illetve olvas arról vissza.

Emellett a Platformon alkalmazásra kerülnek a Google Analytics következő típusú cookie-jai is: „utma”, „utmb”, „utmc”, „utmt”, „utmz” (a weboldal vonatkozásában a Google Analytics által alkalmazott cookie-król részletes információk az alábbi linken érhetők el: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)

A felsorolt cookie-k abból a célból kerülnek alkalmazásra, hogy segítségükkel megállapíthatóak legyenek a Platform látogatására és látogatottságára vonatkozó alábbi statisztikai jellegű, és ilyen célra gyűjtött adatok: 

• a Látogató keresőmotor, kulcsszó vagy link révén jutott a Platformra („utmz” cookie),

• a Látogató hányszor látogatta meg a Platformot („utmb” cookie),

• a Látogató mennyi ideig tartózkodott a Platformon („utma” cookie),

• a Látogató mikor látogatta meg először a Platformot („utmc” cookie).

A fentiek mellett egyes cookie-k óvják a Platformot a túlterheléstől („utmt” cookie), továbbá egyes, a Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik a Látogató által használt informatikai eszköz IP-címét is. Az adattárolás a Látogató informatikai eszközén valósul meg. 

A Platform látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik a fent felsorolt cookie-k segítségével. A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a www.google-analytics.com weboldalon nyújt részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig itt érthető el bővebb információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy.  A Platformról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett Felhasználó személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IP-címe azonosítható.

A Platformon a C4W Google Adwords, valamint Facebook remarketing kódokat használ. A remarketing kódok cookie-kat alkalmaznak, a Platform látogatóinak megcímkézéséhez. A települt cookie segít abban, hogy a C4W szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Platform Látogatója által és a későbbiekben más, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a Facebook-on.

Felhasználó a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetéseket személyre szabhatja a Google hirdetési beállítások felületén. Az érintett a hozzájárulását a felugró ablak „elfogadom” gombjával, illetve a weboldalon történő továbblépéssel (bármely link vagy menüpontra kattintással) adja meg. 

10. AZ C4W MINT ADATKEZELŐ ADATAI, AZ ADATKEZELÉSRE JOGOSULTAK KÖRE

Név: C4W Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 2011 Budakalász, Szalonka utca 10.

E-mail: admin@clickforwork.hu

Cégjegyzékszám: Cg.13-09-189010

Adószám: 26118994-2-13

A Platformmal kapcsolatosan a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában a C4W azon képviselői és munkavállalói jogosultak adatkezelésre, melyeknek munka- vagy feladatkörét az adatkezelés bármely céljának megvalósulása érinti.

11. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A C4W szavatolja, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás minden tekintetben a hatályos adatvédelmi tárgyú jogszabályi előírások megtartásával történik, továbbá hogy a C4W az adatbiztonság és az adatok védelmének biztosítása érdekében valamennyi szükséges intézkedést megtesz, az általa végzett adatkezelési, illetve az általa végeztetett adatfeldolgozási tevékenység valamennyi, az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi követelményének megfelel. 

12. A FELHASZNÁLÓK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI, ILLETVE JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

A C4W mint adatkezelő az Info tv. 14-19. §-aiban foglaltaknak megfelelően

• tájékoztatást ad a Felhasználó számára a személyes adatai kezeléséről, ennek keretében a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről (amennyiben volt ilyen), továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről; továbbá

• a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat helyesbíti, törli, illetve zárolja (a Felhasználó adatai helyesbítését maga is elvégezheti, továbbá kezdeményezheti adatai törlését, melyhez a C4W e-mail útján megerősítését kéri). 

A Felhasználónak a jövőre nézve bármikor jogában áll indokolás nélkül visszavonni adatkezeléséhez történő hozzájárulását. A Felhasználót az Info tv. 21. §-ában foglaltaknak megfelelően megilleti az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga. 

A Felhasználó a fentiekhez kapcsolódó kéréseit, illetve közléseit az admin@clickforwork.hu e-mail címen, illetve a 2011 Budakalász, Szalonka utca 10. postai címen jelezheti a C4W felé. 

A Felhasználó a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során az adatkezelőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén az Info tv.-ben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. 

Ezen felül a Felhasználó

• a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése érdekében,

• az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítése iránt, továbbá

• személyiségi jogának az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével történő megsértése miatt, sérelemdíj követelése érdekében

az Info tv. 22-23. §§-aiban foglaltaknak megfelelően bírósághoz fordulhat. 

A Felhasználót megilleti a jogszabályokban és az Info tv.-ben foglalt valamennyi jog, jogorvoslati és egyéb igényérvényesítési lehetőség.

C4W Kft.